تصفیه گر روغن

خواص Clean Oil

1- چون اصلاً آب را جذب نمی کند، پس از جذب روغن نیز هرگز در آب فرو نمی رود.
2- مقدار مواد استخراج شده توسط نرمال هگزان را در مخزن نهایی فاضلاب کاهش می دهد ( کمتر از 5 پی پی ام نیز ممکن است).
3- از جمع شدن روغن در دیواره داخلی و خمیدگی های منبع جداسازی روغن از آب جلوگیری کرده و خواص پاکیزگی آن چشمگیر است.
4- Clean Oil حتی به عنوان درب مخزن حداسازی روغن از آب عمل نموده و از تولید بوی مشمئز کننده (گاز سولفید هیدروژن) نسبتاً جلوگیری می نماید.

موارد کاربرد

1-از تخریب محیط زیست و کشاورزی جلوگیری کنیم

آیا در نزدیکی شما شالیزار، آبراه کشاورزی و یا مزرعه وجود ندارد؟
چنانچه روغن نشت پیدا بکند، امکان تخریب محصولات کشاورزی وجود داشته و اگر این تخریب صورت گیرد، باید خسارت وارد شده را جبران نمایید. منبع جداسازی روغن از آب را باید بصورت متناوب تمیز نمایید. منبع جداسازی روغن ازآب، منبعی ای پیوسته است که نصب آن در تجهیزات نگهداری و پخش روغن اجباری است.

2-برای پیشگیری از مشکلات فوق الذکر، Clean Oil که حذف کننده لایه روغن در سطح آب است بسیار مفید می باشد.

نظافت منبع جداسازی روغن از آب، نیاز به زحمات و صرف زمان برای تعویض آب و بیرون کشیدن آلودگی ها داشته و هزینه آن بلااست. Clean Oil روشی بریا جلوگیری از نشت روغن بدون متحمل شدن هزینه و زحمت است. اگر ماده حذف و جذب کننده لایه روغن ایجاد شده در سطح آب، Clean Oil را همواره در سطح آب شناور نگهدارید، در زمانیکه روغن جریان پیدا کرد، از نشت آن جلوگیری می توان نمود.