17- عایق سرامیکی

 مشخصات فيزيكي محصول نانوعایق سراميكي

Grade HZ
Item High Zirconia
Classification Temp. (ºc) 1500
Color White
Max-working Temp. (ºc) 1650
Safe-working Temp. (ºc) 1450
Fiber Diameter (µm) 2-3.5
Density (kg/m³) , ASTM C167 128
Tensile Strength (KPa)

ASTM C686

45-50
Linear Shrinkage (%), ASTM C356 1350×24

4

ThermalConductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.25

مشخصات فيزيكي و شيميايي محصول عایق سراميكي

Grade STD HA HZ
Item General High Alumina High Zirconia
Classification Temp. (ºc) 1260 1400 1400
Color White White White
Max-working Temp. (ºc) 1260 1350 1450
Safe-working Temp. (ºc) 1100 1200 1350
Fiber Diameter (µm) 2-3 2-3 2-3.5
Density (kg/m³) , ASTM C167 64-96-128-160 96-128-160 96-128-160
Tensile Strength (KPa)

ASTM C686

45-50 45-50 45-50
Linear Shrinkage (%), ASTM C356 1100×24

£4

1200×24

£4

1350×24

£4

Thermal Conductivity

(at 1000C°) (W/m.K) ,ASTMC201

0.2-0.3 0.2-0.3 0.2-0.25
Chemical Analysis (%)
Al2O3 47 54 35-45
SiO2 52 45 45-35
ZrO2 15
Fe2O3 £0.3 £0.2 £0.20
K2O + Na2O £0.25 £0.20 £0.20
Standard Size (mm) 14400  ×  610  × 12.5
7200  ×  610  ×  25
3600  ×  610  ×  50
20000  ×  610  ×  6
Range of production (mm) Length: unlimited
Width: up to 1220 mm
Thickness: 5 to 60 mm
Packing Nylon + 5 Layer Carton