6- nano fx

ماده آبند نفوذگر بتون NaNO FX2000 جهت آبندی سازه های معیوب و ترک خورده بدون تخلیه مواد سیال مخزن بکار میرود.

استفاده از این مواد نیاز به تخصص و ابزار ویژه ندارد و تمامی کادر اجرائی قادر به اجرای عملیات نشت گیری در حین نشت می باشند. این مواد سریع کیور شده و عمل هیدراتسیون بتون را به چند دقیقه              می رساند.

الف- آماده سازی سطح

  • سطح بتون را از محل خروج سیال با فرچه سیمی و یا هر ابزاری که بتواند جلبک ها و رسوب حاصل از نشت تمیز می نمائیم.
  • نیاز به استفاده از تجهیزات مکانیکی در زمان نشت گیری نمی باشد.
  • نقاط طبله کرده را با قلم و یا چکش جدا می نمائیم.
  • در صورت کثیف بودن اطراف نقاط نشت سعی بر این می شود که با استفاده از آب معمولی املاح و غبار تمیز گردد.

ب- مخلوط سازی

1- جهت مخلوط سازی NaNO FX2000 می توانید به اندازه مصرف ، مقداری را با آب ترکیب نموده تا بصورت یک خمیر در بیاید. این کار می بایستی با سرعت انجام گیرد. سپس خمیر ایجاد شده را با فشار بر روی ترک و یا سوراخ ایجاد شده محل نشت قرار میدهیم و تا مدت 30 ثانیه دست را از روی سوراخ و یا ترک بر نمی داریم.

مواد در محل نشت سخت شده و می توانیم این عمل را مجدداً در نقاط دیگر ترک ( چنانچه طول ترک بلند باشد ) ادامه دهیم.

2- چنانچه سطح بتون در محل ترکیدگی بسیار صاف باشد می توانیم با استفاده از قلم و چکش عمق ترک را زیادتر نمائیم.

3- پس از حصول اطمینان از رفع نشت پس از 6 تا 8 ساعت ، بار دیگر از محلول NaNO FX2000 بصورت دو غاب با استفاده از فرچه و یا قلم مو مواد را بر روی ترکیدگی اضافه می نمائیم این عمل باعث خواهد شد که نقاط آسیب دیده پیوند بیشتری داشته باشند.