NANO FX2000

  • ماده آبند نفوذگر بتون NANO FX2000 جهت آبندی سازه های معیوب و ترک خورده بدون تخلیه مواد سیال مخزن بکار میرود.

کاربرد و مزایا

ماده آبند نفوذگر بتون NANO FX2000 جهت آبندی سازه های معیوب و ترک خورده بدون تخلیه مواد سیال مخزن بکار میرود.
استفاده از این مواد نیاز به تخصص و ابزار ویژه ندارد و تمامی کادر اجرائی قادر به اجرای عملیات نشت گیری در حین نشت می باشند. این مواد سریع کیور شده و عمل هیدراتسیون بتون را به چند دقیقه می رساند.

آماده سازی سطح

1- سطح بتون را از محل خروج سیال با فرچه سیمی و یا هر ابزاری که بتواند جلبک ها و رسوب حاصل از نشت تمیز می نمائیم.

2- نیاز به استفاده از تجهیزات مکانیکی در زمان نشت گیری نمی باشد.

3- نقاط طبله کرده را با قلم و یا چکش جدا می نمائیم.

4- در صورت کثیف بودن اطراف نقاط نشت سعی بر این می شود که با استفاده از آب معمولی املاح و غبار تمیز گردد.

مخلوط سازی

1- جهت مخلوط سازی NaNO FX2000 می توانید به اندازه مصرف، مقداری را با آب ترکیب نموده تا بصورت یک خمیر در بیاید، این کار می بایستی با سرعت انجام گیرد. سپس خمیر ایجاد شده را با فشار بر روی ترک و یا سوراخ ایجاد شده محل نشت قرار میدهیم و تا مدت 30 ثانیه دست را از روی سوراخ و یا ترک بر نمی داریم، مواد در محل نشت سخت شده و می توانیم این عمل را مجدداً در نقاط دیگر ترک (چنانچه طول ترک بلند باشد) ادامه دهیم.

2- چنانچه سطح بتون در محل ترکیدگی بسیار صاف باشد می توانیم با استفاده از قلم و چکش عمق ترک را زیادتر نمائیم.

3- پس از حصول اطمینان از رفع نشت پس از 6 تا 8 ساعت، بار دیگر از محلول NANO FX2000 بصورت دو غاب با استفاده از فرچه و یا قلم مو مواد را بر روی ترکیدگی اضافه می نمائیم این عمل باعث خواهد شد که نقاط آسیب دیده پیوند بیشتری داشته باشند.